VÅR INTEGRITETSPOLICY

 

You can find this in english if you scroll down.

 

Integritetspolicy för Hansen Förlag gällande kund- och leverantörs- samt övriga intressekontakter

Denna personuppgiftspolicy vänder sig till dig som kontaktar oss eller har kontakt med oss (Hansen Förlag AB) via telefon, email, web-sida eller på annat sätt lämnar sin personliga information till oss. Hanteringen av personuppgifterna följer EUs data förordning (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018. Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras med ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet, Se tillämplig lagstiftning för fler definitioner. Informationen samlas i avsedda register. Det kan gälla namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings och inköpsinformation, adressbaserad profilering och databaserad på användningen av digitala tjänster. Informationen används av oss för marknadsföring, leverans av produkter, som grund för statistik, produktutveckling och fakturering samt i förekommande fall våra partners att anpassa innehåll, annonser och erbjudanden till ert företag. Uppgifterna kan även analyseras och grupperas för urval, prioritering och planering av den personliga informationen, så kallad profilering. Detta kan även omfatta information vi får genom cookies och plugin på vår hemsida. Personuppgifter kan lämnas till partners med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal och till myndigheter om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut. Personuppgifter sparas alltid för visst ändamål och raderas bestämd tid efter att affärsrelationen har upphört eller att den registrerade återkallat sitt samtycke. Den registrerade kan också begära korrigering / radering av eventuella felaktiga uppgifter eller skriftligt begära ut information om de personuppgifter vi lagrat om hen. Detta sker skriftligt enligt rutin. För att skydda personuppgifter har vi lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för hantering och överföring av personuppgifter, inklusive lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sådana uppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst samt alla andra olagliga former av bearbetning. Du har full rätt att ta tillbaka ditt medgivande om att motta reklam genom att kontakta Hansen Förlag AB via e-post info@hansenforlag.se.

OUR INTEGRITY POLICY

Privacy policy for Hansen Förlag regarding customer, supplier and other intrest contacts

This Privacy Policy is addressed to you who have contacted us or have contact with us (Hansen Förlag AB) by telephone, email, web page or in other ways disclosing your personal information to us. The handling of personal data follows the EU Data Regulation (GDPR), which will enter into force on May 25, 2018. Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person, where an identifiable physical person is a person who can be identified directly or indirectly by a name, an identification number, location description, or online identifiers or one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, psychological, economic, cultural or social identity of the physical person. See applicable legislation for more definitions. The information is collected in the intended register. This may include name, social security number, postal address, phone number, electronic addresses, delivery and payment and purchase information, address-based profiling, and data-based on the use of digital services. The information is used by us for marketing, product delivery, as a basis for statistics, product development and billing, as well as our partners to customize content, ads, and offers to your company. The data can also be analysed and grouped for selection, prioritization and planning of the personal information, so-called profiling. This may also include information we receive through cookies and plugins on our website. Personal data can be provided to partners with whom we have personal data grant agreements and to authorities if they are requested by law or by government decision. Personal data is always saved for a specific purpose and deleted after a business relationship has expired or if the registrant has withdrawn his consent. The registrant may also request correction / deletion of any incorrect information or in writing request information about the personal data we stored about them. This is done in writing according to routine. In order to protect personal data, we have appropriate physical, technical and organizational security measures for the handling and transfer of personal data, including appropriate security measures to protect such data from accidental or illegal destruction, accidental loss, misuse, alteration, unauthorized disclosure or access, as well as any other illegal forms of processing. You are fully entitled to withdraw your consent to receive advertising by contacting Hansen Förlag AB by e-mail info@hansenforlag.se.